„BUDOWA GEOGRAFICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W SIERADZU”

Przedmiotem projektu była budowa i wdrożenie Geograficznego Systemu Informacji Przestrzennej, który będzie służył do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych oraz towarzyszących im informacji opisowych.

System udostępnia dane związane m.in. z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przeznaczeniem terenów w ramach obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, strukturą własnościową dróg na terenie Sieradza, przebiegiem wybranych sieci infrastruktury technicznej, obszarami chronionym, pomnikami przyrody.

Dodatkowo system umożliwia:

  • wyszukiwanie terenów inwestycyjnych według numerów działek bądź adresu
  • wyszukiwanie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  • wyszukiwanie przedsiębiorstw działających na terenie gminy według branż lub według nazw
  • wyszukiwanie obiektów zabytkowych oraz innych obiektów wartościowych na terenie gminy
  • wyszukiwanie wydanych decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki przestrzennej
  • wykonanie automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po stronie użytkownika zewnętrznego, opatrzonego hasłem „informacja”
  • wykonanie automatycznego wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po stronie użytkownika wewnętrznego (pracowników urzędu) posiadającego formę oficjalnego dokumentu przygotowanego do podpisu
  • obliczanie wysokości podatku od nieruchomości oraz podatku od gruntów rolnych dla wskazanych działek.

Wartość projektu wyniosła 100.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85.000,00 zł (w ramach Działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013).


Stronę odwiedziło 249085 gości